Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Ønsker du SVU til en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, er det en betingelse, at du er kortuddannet

At være kortuddannet vil sige, at du ved din uddannelses begyndelse højst har:

 • 8 års skolegang eventuelt suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse

Undtagelser fra betingelsen om kortuddannelse

Skal du deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge med flere, er du undtaget fra betingelsen om at være kortuddannet.

Det tæller med som skolegang

Begrebet "skolegang" omfatter:

 • Folkeskole
 • Mellemskole
 • Realskole
 • Gymnasium
 • Studenterkursus
 • Hf-uddannelse (hf-enkeltfag tæller kun med, hvis du har gennemført en samlet hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)

Det er kun afsluttet skolegang, der tæller med. Hvis du er gået ud af skolen efter 9. klasse, tæller det som ni års skolegang, også hvis du har gået en klasse om. Har du for eksempel gået otte år i skole og senere suppleret med en 2-årig hf, har du 10 års skolegang.

Skolegang og uddannelse, der ikke tæller med

Har du 9 til 10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse på mere end to år, betragtes du som kortuddannet, hvis din uddannelse er forældet.

En erhvervsrettet uddannelse er forældet, når:

 • du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år forud for det tidspunkt, hvor du søger SVU, eller
 • du ikke bruger uddannelsen og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, da den ikke svarer til den nuværende uddannelse. For eksempel hvis du er uddannet plejehjemsassistent, og på ansøgningstidspunktet arbejder på kontor og har fået afslag på en stillingsansøgning med den begrundelse, at der til stillingen kræves en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Derudover kan styrelsen godkende, at der i særlige tilfælde helt eller delvist kan ses bort fra en gennemført skolegang eller uddannelse, hvis:

 • du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din erhvervsrettede uddannelse af helbredsmæssige grunde (du skal vedlægge en lægelig anbefaling om jobskifte), eller
 • du kan sandsynliggøre, at din skolegang eller uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. Hvis skolegangen fra udlandet giver adgang til en videregående uddannelse i Danmark, kan der ikke ses bort fra skolegangen

Skriv et brev, hvor du forklarer, hvorfor du ikke kan bruge din uddannelse. Aflever brevet sammen med din ansøgning om SVU hos en SVU-administrator.

Hvis du søger om dispensation af helbredsmæssige grunde, vil det ofte være nødvendigt, at du sender dokumentation i form af en lægeerklæring.

Søger du om dispensation for din skolegang eller uddannelse fra udlandet, skal du udfylde blanket om udenlandsk uddannelse. Du skal vedlægge kopi af dit afgangsbevis eller eksamensbevis.