Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan kun få SVU, hvis du er studieaktiv på din uddannelse

Studieaktiv betyder, at du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse. For eksempel skal du deltage i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver samt aflevere opgaver og så videre efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Studieaktivitet, når der ikke er mødepligt

Er der ikke mødepligt på din uddannelse, for eksempel som på visse videregående uddannelser, der udbydes som åben uddannelse, vurderes din studieaktivitet efter de regler, der gælder for uddannelsen. Du kan se reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen eller den studieordning eller uddannelsesplan, uddannelsesstedet har fastsat på grundlag af uddannelsesbekendtgørelsen.

Du anses for studieaktiv, indtil andet konstateres

Det er dit uddannelsessted, der løbende kontrollerer og afgør, om du er studieaktiv. Uddannelsesstedet skal kontrollere det umiddelbart efter, uddannelsen er begyndt, og derefter med jævne mellemrum (afhængigt af uddannelsens karakter). Er du ikke studieaktiv, får vi besked inden for en uge.

Klage

Du kan klage over dit uddannelsessteds afgørelse om din studieaktivitet. Du skal sende din klage via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Særlig Uddannelsesstøtte. Se hvordan du sender din klage her. 

Styrelsen skal have modtaget din klage senest fire uger fra den dag, du modtog afgørelsen om, at du er erklæret studieinaktiv.

Hvis styrelsen er enig i uddannelsesstedets afgørelse, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.