Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan ikke få SVU samtidig med, at du får anden offentlige støtte, der skal dække dine leveomkostninger eller udgifter til aflønning af medhjælp

Der er flere former for offentlig støtte, der udelukker muligheden for at få SVU samtidig:

 • SU
 • VEU-godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
 • dagpenge ved sygdom eller fødsel 
 • førtidspension 
 • arbejdsløshedsdagpenge 
 • uddannelsesgodtgørelse 
 • orlovsydelse 
 • revalideringsydelse
 • kontanthjælp under forrevalidering


Modtager du en anden form for offentlig støtte, der ikke skal dække dine leveomkostninger, kan du søge SVU efter de almindelige regler. Det gælder for eksempel boligsikring, børnepenge eller hjælp til nødvendige merudgifter til pasning af handicappet barn i hjemmet.

Offentlig støtte, der ikke udelukker SVU

Er du i skånejob, er du i almindelig ansættelse, og kan søge SVU.

Er du i fleksjob er der to ordninger:

 • Gammel ordning (aftaler indgået før 1. januar 2013): Det er din arbejdsgiver, der får den anden offentlige støtte. Du kan derfor godt få SVU.
 • Ny ordning (aftaler indgået efter 1. januar 2013): Du får delvist løn og delvist fleksjobstilskud. Du kan søge SVU til det antal timer du normalt får løn til, hvor du i stedet for uddanner dig.

Modtager du førtidspension, og supplerer du pensionen med et almindeligt deltidsarbejde, kan du få SVU på grundlag af denne arbejdsindtægt.

Modtager du førtidspension, og supplerer du pensionen med indtægt fra et skånejob, kan du få SVU på grundlag af denne arbejdsindtægt.

Kombinerede uddannelser med delvis SVU

Du kan deltage i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der består af en kombination af uddannelser inden for enten videregående uddannelser eller uddannelser på folkeskole- eller gymnasiale niveau. Modtager du VEU-godtgørelse til en del af et sådant kombineret uddannelsesforløb, som SVU’en ikke skal dække, kan du godt få SVU til en anden del af forløbet. Det gælder for eksempel, hvis du deltager i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) sammen med forberedende voksenundervisning (FVU). Så skal du søge VEU-godtgørelse til GVU-delen og SVU til FVU-delen. Får du VEU-godtgørelse til 37 timer, kan du ikke søge SVU.

Se oversigten over uddannelser med SVU.