Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se, hvilke betingelser du skal opfylde for at få SVU

Betingelserne for at få SVU varierer på nogle områder alt efter, om du vil uddanne dig på folkeskole- og gymnasialt niveau eller videregående niveau.

For at få SVU skal du:

Arbejdsplads i Danmark

For at få SVU er det en betingelse, at din arbejdsplads befinder sig i Danmark. Du kan dog ikke   få SVU, hvis din arbejdsplads ligger på Færøerne eller i Grønland.

Du bliver afskediget 

Er du tildelt SVU, men bliver afskediget, kan du i nogle situationer fortsat få SVU:

  • Er du blevet afskediget, inden din uddannelse starter, men fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU frem til den dag, du fratræder. Du kan dog ikke få SVU, hvis du fratræder, før din uddannelse starter.
  • Er du blevet afskediget, efter din uddannelse er startet og fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU til hele den uddannelse, du har søgt til

Begrebet "afskedigelse" dækker en lønmodtagers afskedigelse eller en selvstændig erhvervsdrivendes ophør med sin virksomhed. Vi kan efter skøn i konkrete tilfælde godkende, at en opsigelse ligestilles med afskedigelse, hvis der er særlige omstændigheder, der gør det umuligt eller meget vanskeligt at blive i stillingen.

Hvornår en selvstændig erhvervsdrivende kan betragtes som afskediget, afhænger af en konkret vurdering. For eksempel vil en tvangsauktion over en selvstændig gartners gartneriejendom efter en konkret vurdering kunne ligestilles med afskedigelse.

Du siger op

Har du sagt dit job op på det tidspunkt, du søger SVU, og har opsigelsen virkning, inden din uddannelse starter, betragter vi dig som ledig, og du kan ikke få SVU. Har din opsigelse først virkning, efter du starter på din uddannelse, betragter vi dig som beskæftiget, indtil du fratræder, og du kan få SVU indtil da.

Lovlig konflikt

Hvis du er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), har du ikke ret til SVU, så længe konflikten varer.

Er du begyndt på en uddannelse med SVU, inden konflikten bryder ud, kan du dog gennemføre og afslutte uddannelsen med SVU.

Hvis du skal betale SVU tilbage

Du får et krav om at betale SVU tilbage, hvis betingelserne for at få SVU ikke længere er opfyldt.

Du skal betale det, du har fået for meget, tilbage senest den 1. i den måned, der følger to måneder efter, kravet om tilbagebetaling er fremsat. Betaler du ikke senest på denne dag, forrentes beløbet med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives hver måned, og du skal betale rentes rente. Kravet sendes til Udbetaling Danmark, der sørger for opkrævning af beløbet hos dig.

Betaler du ikke, eller betaler du for sent, sender styrelsen gælden til inddrivelse gennem Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen kan give en eventuel arbejdsgiver pålæg om at inddrive gælden ved at holde 15 procent (eventuelt 20 procent) af din løn med videre tilbage. Beløbet kan også anmeldes til Det Centrale Fordringsregister (CFR) for at modregne gælden i for eksempel overskydende skat og moms med mere.