Print Læs højt
Søg Menu
Luk

På denne side kan du læse om, hvad du som arbejdsgiver skal gøre, hvis en medarbejder skal på kursus med SVU

SVU-ordningen er rettet mod at opkvalificere borgere i beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Der kan gives SVU, hvis en medarbejder er fraværende fra sin arbejdsplads i forbindelse med bestemte typer uddannelse.

Løn og refusion

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Hvis vi udbetaler SVU til dig som arbejdsgiver, indbetaler vi ikke til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for udbetaler vi bidraget til dig sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.
Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.
Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om uddannelser med SVU

Se, hvilke krav den enkelte medarbejder skal opfylde for at få SVU. Vær opmærksom på, at medarbejderens uddannelsesbaggrund kan have betydning for, om han eller hun kan få SVU. 

Orlovsaftale

Som arbejdsgiver skal du indgå en orlovsaftale med din medarbejder og udfylde nogle felter i ansøgningsskemaet. Orlovsaftalen skal omhandle din medarbejders fravær fra arbejdspladsen og hvad der skal ske, når uddannelsen er afsluttet.
Fraværet kan være det fulde timetal, som medarbejderen er ansat til, eller det kan være delvist, for eksempel hvis en fuldtidsansat medarbejder (37 timer) skal være fraværende 17 timer pr. uge og arbejde de resterende 20 timer pr. uge.

Læs mere om orlovsaftale

Ansøgningen

Ansøgningen om SVU foregår digitalt, og det er medarbejderen, der skal søge om SVU, og dermed også medarbejderen, der har ansvaret for, at der bliver søgt rettidigt.

Det er ikke muligt som arbejdsgiver selv at søge SVU, da SVU-ordningen er rettet mod medarbejderen, som har en personlig støtteramme for, hvor meget SVU, han/hun i alt kan få gennem sit arbejdsliv.


Som arbejdsgiver skal du skrive under på, at:

  • oplysningerne om ansættelsesforholdet, som medarbejderen angiver i ansøgningens felt 12, er korrekte
  • der er aftalt fravær fra arbejdspladsen, som en del af en orlovsaftale
  • fraværet gælder for den uddannelse og den uddannelsesperiode, der er angivet på side 3 og 4 i ansøgningen
  • timetallene i ansøgningens felt 16 for ansættelse og aftalt fravær er korrekte

Når medarbejderen har udfyldt sin del af ansøgningen, videresendes den først til uddannelsesstedet og dernæst til dig som arbejdsgiver. Som arbejdsgiver har du op til 10 dage til at udfylde din del af ansøgningen. Du skal være opmærksom på, at medarbejderen tidligst kan få tildelt SVU fra udgangen af den kalenderuge, hvor ansøgningen er modtaget hos en SVU-administrator.

Medarbejderen kan ikke søge digitalt

Hvis medarbejderen eller du som arbejdsgiver ikke har mulighed for at søge digitalt, kan der søges om SVU via et papirskema. Hvis medarbejderen søger SVU på et skema, er det fortsat medarbejderen, der har ansvaret for at ansøgningen bliver udfyldt og underskrevet af dig som arbejdsgiver, af uddannelsesstedet og af medarbejderen selv.

Støtteliste

Du vil blive orienteret om resultatet af ansøgningen, uanset om støtten skal udbetales til medarbejderen eller til arbejdspladsen, i form af en støtteliste som digital post til arbejdspladsens CVR-nummer. Af støttelisten fremgår hvilke medarbejdere og hvilke perioder, der er søgt støtte for, og om der er tildelt støtte eller ej. Hvis støtten skal udbetales til arbejdspladsen som refusion, vil det fremgå af støttelisten, om refusionen bliver udbetalt via Nemkonto tilknyttet CVR-, SE- eller P-nummer.

Praktiske forhold omkring udbetaling af refusion

SVU-refusion udbetales til din virksomheds Nemkonto, enten til det overordnede CVR-nummer, til et SE-nummer eller til et P-nummer. Du angiver som arbejdsgiver i felt 44 på SVU-ansøgningsskemaet, hvilket CVR-, SE- eller P-nummer, der skal bruges.
Hvis der ikke er knyttet en NemKonto til det CVR-, SE- eller P-nummer, du har oplyst i felt 44, vil refusionsudbetalingen fejle i første omgang. Styrelsen sender derefter et brev som digital post til dit CVR-nummer, om hvilket alternativt CVR-, SE- eller P-nummer, du ønsker benyttet i stedet.
Når vi udbetaler refusion, sender vi et refusionsbilag som Digital Post til dit CVR-nummer. Af refusionsbilaget fremgår hvilke medarbejdere og hvilken periode, den enkelte udbetaling dækker.
Udbetalinger af SVU sker løbende og bagudrettet. Beløb på støttelisten for den enkelte medarbejder kan derfor godt blive udbetalt af flere omgange.

Se datoer for udbetaling af SVU i udbetalingskalenderen.

Klage

Hvis vi giver helt eller delvist afslag på en SVU-ansøgning, hvor støtten skulle udbetales til arbejdsgiveren, har du som arbejdsgiver mulighed for at klage over afgørelsen.

Dispensation for for sent afleveret ansøgning

Det er medarbejderen, der skal sørge for, at SVU-ansøgningen bliver afleveret til en SVU-administrator senest den dag, uddannelsen starter. Ansøgningen kan afleveres fra op til 13 uger inden den uddannelsesperiode, der søges til, begynder.
Hvis en SVU-ansøgning, hvor støtten skal udbetales til arbejdsgiveren, bliver afleveret for sent, kan du som arbejdsgiver søge om dispensation for, at ansøgningen er blevet afleveret for sent. Du skal her kunne godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes forhold hos dig som arbejdsgiver.